realization

1. assemble drawing

zostavny-vykres-marto.jpg

2. machine model

model-stroja-marto.jpg

3. animation

4. finished machine

hotovy-stroj-marto.JPG